← terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe RJ 650: meer nadruk op transparantie en impact

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft de richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties aangepast. Hoofdreden daarvoor is de erkenningsregeling, die onder meer tot doel heeft te komen tot normering van de financiële verslaggeving van fondsenwervende organisaties. Met deze uiting is tevens een nieuwe richtlijn RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties gepubliceerd. Het is verplicht de nieuwe richtlijn toe te passen vanaf 2017, maar eerder gebruik is aanbevolen.

De belangrijkste wijziging in RJ 650 is dat het model voor de staat van baten en lasten is gewijzigd. Baten van kerken en vermogensfondsen zijn niet langer als afzonderlijke categorie opgenomen. Daar staat tegenover dat twee categorieën zijn toegevoegd, namelijk baten van verbonden organisaties zonder winststreven en baten van andere organisaties zonder winststreven. De baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten zijn in de staat van baten en lasten verplaatst en opgenomen na de som van de geworven baten. In het model van de staat van baten en lasten mogen posten worden ingevoegd voor zover hun inhoud niet wordt gedekt door een in het model vermelde post die niet als ‘overige’ is aangeduid.

Particulieren en bedrijven onderscheiden
In het model voor de staat van baten en lasten worden baten van particulieren en baten van bedrijven onderscheiden. In alinea 313 is verduidelijkt dat wanneer baten van particulieren en baten van bedrijven niet goed van elkaar kunnen worden onderscheiden, de fondsenwervende organisatie de betreffende baten toerekent aan de meest geëigende categorie. De fondsenwervende organisatie dient het bedrag van en categorie waaraan de toerekening heeft plaatsgevonden in de toelichting uiteen te zetten.

Ook RJ 640 gebruiken
In alinea 102 is opgenomen dat fondsenwervende organisaties naast RJ 650 ook RJ 640 en de andere hoofdstukken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving moeten toepassen. Voor het bestuursverslag past de fondsenwervende organisatie uitsluitend RJ 650 toe. Alle voorschriften omtrent het bestuursverslag van RJ 400 en RJ 640 zijn opgenomen in RJ 650.

Model baten en lasten transparanter
Om meer transparantie na te streven, worden de financiële baten en lasten in het model voor de staat van baten en lasten opgenomen na het saldo van de baten en de lasten (en dus niet langer als onderdeel van de baten en de lasten). Hiermee wordt het model voor de staat van baten en lasten transparanter en sluit het beter aan bij de verslaggeving van andere organisaties.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top