← terug naar nieuwsoverzicht

NBA Managementletter: goed doel, goed verhaal

Kent u hem nog? De publieke managementletter van het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Onze collega Jan Snoei heeft destijds meegeschreven aan deze publicatie en ziet nog steeds de actualiteit van deze managementletter. Gezien de actualiteit van deze publicatie geven we hierover graag wat informatie.

In de publieke managementletter is te lezen dat goede doelenorganisaties meer inzicht moeten geven in hun prestaties en de bereikte maatschappelijke effecten van hun handelen. Donateurs willen weten of hun geld goed wordt besteed en effect heeft gehad. Omdat prestaties en effecten vaak moeilijk meetbaar zijn, is openheid extra belangrijk.
Over risico’s die aan projecten zijn verbonden moeten goede doelenorganisaties duidelijker communiceren. Door inzichtelijk te maken welke risico’s er zijn weten gevers wat ze mogen verwachten. Het jaarverslag van goede doelen moet zich daarom meer richten op maatschappelijke effecten. Geen lange beschouwingen over de eigen organisatie, maar compacte en relevante informatie over prestaties en effecten. Goede doelen moeten ook open zijn over risico’s, tegenvallers en mislukte projecten. Maar geef dan gelijk aan wat ervan is geleerd en hoe het in de toekomst anders moet.

Zes signalen en aanbevelingen
De publieke managementletter bevat zes signalen en bijbehorende aanbevelingen:

Het eerste signaal: Goed doel, verantwoord effect.
De aanbeveling hierbij is om het te bereiken effect centraal te plaatsen.
In de uitwerking van deze aanbeveling wordt onder meer aangegeven om beoogde resultaten, prestaties en effecten zoveel mogelijk kwantitatief weer te geven, in samenhang met de financiële gegevens. Hierbij is het belangrijk om ook inzicht te geven in kritische succesfactoren en concrete streefniveaus, en belangrijke verschillen tussen streefniveaus en werkelijke uitkomsten analyseren. Bij deze verschillen is het verstandig om de oorzaken en ondernomen vervolgacties toe te lichten.

Het tweede signaal: Wie niet waagt, wie niet wint.
De aanbeveling hierbij is om duidelijk te zijn over de geaccepteerde risico’s.
In de uitwerking van deze aanbeveling wordt onder meer aangegeven om in de organisatie een zorgvuldig proces te doorlopen voor het juist inrichten van risicomanagement.

Het derde signaal: Nu ontvangen, later besteed
De aanbeveling hierbij is om inzicht te geven in uitgestelde uitgaven.
In de uitwerking van deze aanbeveling wordt onder meer aangegeven om het publiek duidelijk te informeren over de aard van de bestemmingsreserves en –fondsen in relatie tot de maatschappelijke doelstelling. Maar ook door de continuïteitsreserve te koppelen aan het risicoprofiel van de organisaties en de buffers die volgens het bestuur nodig zijn. Belangrijk hierbij om de grootte van de reserves niet alleen te motiveren met de brancheregels over de maximale omvang van de reserve, maar een link te leggen met de maatschappelijke doelstelling.

Het vierde signaal: Goed schakelen in de samenwerkingsketen
De aanbeveling hierbij is om te investeren in goede samenwerkingsafspraken.
In de uitwerking van deze aanbeveling wordt onder meer aangegeven om bij het aangaan van een alliantie of een andere samenwerkingsvorm te zorgen voor duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de eindverantwoordelijke penvoerder en de overige alliantiepartners.

Het vijfde signaal: Meer vertrouwen door professionaliteit
De aanbeveling hierbij is om het interne toezicht te professionaliseren.
In de uitwerking van deze aanbeveling wordt onder meer aangegeven om tot een aantal duidelijke afspraken te komen bij het uitwerken van de Codes goed bestuur, bijvoorbeeld door het maken van een profielschets voor de leden van de raad van toezicht, het opstellen van een informatieprotocol en reglement voor juiste rolverdeling tussen bestuur en raad.

Het zesde signaal: Een gapende verwachtingskloof
De aanbeveling hierbij is dat de accountant zijn maatschappelijke rol oppakt.
In de uitwerking van deze aanbeveling wordt onder meer aangegeven om de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening standaard mee te nemen in het controleprogramma voor de jaarrekening.

Rol van WITh accountants
Ook voor de accountant ligt in de goededoelensector een uitdaging. Het publiek verwacht dat die niet alleen iets zegt over de cijfers, maar ook instaat voor de juistheid van het jaarverslag. De NBA vindt het belangrijk dat de accountant bij goede doelen een bredere invulling geeft aan zijn maatschappelijke rol en niet alleen de jaarrekening controleert.
Vanuit WITh accountants pakken wij deze handschoen op en wij zijn dagelijks bezig voor goede doelenorganisaties vanuit onze exclusieve expertise in deze sector. Belangrijk is dat de genoemde principes uit de publieke managementletter worden vertaald naar elke unieke goede doelenorganisatie, rekening houdend met de actualiteit van vandaag.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top