← terug naar nieuwsoverzicht

Let op: wijzigingen in de jaarverslaggeving

Het afgelopen jaar is een aantal richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor maatschappelijke organisaties aangepast. We zetten de nieuwe regels even voor u op een rijtje.

Het gaat om wijzigingen in de volgende richtlijnen:
• Gewijzigde Richtlijn 640 voor Organisaties zonder winststreven;
• Gewijzigde Richtlijn C1 voor kleine Organisaties zonder winststreven;
• Gewijzigde Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen; en
• Nieuwe Richtlijn C2 voor kleine Fondsenwervende instellingen.

De gewijzigde Richtlijnen zijn van kracht voor de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 en kunt u hier raadplegen.
Daarnaast is er een addendum op de gewijzigde Richtlijn 650 beschikbaar die een concrete invulling geef voor de waardering van nalatenschappen met recht van vruchtgebruik.

Erkenningsregeling
Ook heeft het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een erkenningsregeling gepubliceerd, die onder meer als doel heeft te komen tot normering van de financiële verslaggeving van fondsenwervende instellingen. De erkenningsregeling maakt onderscheid in vier organisatiegroottes (A t/m D), waarbij voor ieder type is vastgesteld aan welke eisen een organisatie moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen. De kleine fondsenwervende organisaties (type A en B) mogen RJk C2 toepassen.

Wijzigingen in Richtlijn 650
De belangrijkste wijzigingen in Richtlijn 650 zijn:

• Het model voor de staat van baten en lasten is gewijzigd. Voor de baten is een nieuwe categorie gekomen voor baten van verbonden organisaties‐zonder‐winststreven en baten van andere organisaties zonder winststreven. De baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten zijn in de staat van baten en lasten verplaatst en opgenomen na de som van de geworven baten.

• In het model voor de staat van baten en lasten worden baten van particulieren en baten van bedrijven onderscheiden. Toerekening aan de categorie dient plaats te vinden aan de meest geëigende categorie.

• Naast de bepalingen van Richtlijn 650 dienen ook de bepalingen uit Richtlijn 640 te worden toegepast. Voor het bestuursverslag dient uitsluitend Richtlijn 650 te worden toegepast.

• De financiële baten en lasten worden in het model van de staat van baten en lasten opgenomen na het saldo van de baten en de lasten. Derhalve niet langer als onderdeel van de baten en de lasten.

• In de praktijk is er vaak onduidelijkheid over het moment waarop baten uit nalatenschappen moeten worden verwerkt in de jaarrekening. In Richtlijn 640 is daarom opgenomen dat de nalatenschap als bate moet worden verwerkt als een betrouwbare schatting van de omvang van de nalatenschap kan worden gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst van de akte van verdeling.

• Indien een nalatenschap belast met vruchtgebruik wordt verkregen (bloot eigendom) is er in het algemeen ook de beschikkingsmacht over het blote eigendom. Zo kan het blote eigendom worden vervreemd aan derden. Er is dan sprake van een actief dat moet worden opgenomen in de balans.

• Bij de waardering van de betreffende nalatenschap dient rekening gehouden te worden met het recht van vruchtgebruik. Tot boekjaar 2016 kon hier worden volstaan met een toelichting.

• De volgende uitzondering bestaat niet meer onder de RJ 650: Verwerking van baten uit nationale loterijen in het jaar waarin de bate is ontvangen (in de praktijk: veelal een jaar nadat deze door de derde is toegezegd). Als op balansdatum deze toezegging hard is en ziet op het huidige boekjaar zonder expliciete terugbetalingsverplichtingen, dient deze te worden opgenomen als vordering (voor zover nog niet ontvangen) en als bate te worden verantwoord.

Stelselwijziging RJ650
De wijzigingen van RJ 650 betreffen een stelselwijziging. Veel wijzigingen zijn tekstueel, maar er kunnen ook wijzigingen zijn die impact hebben op het saldo van baten en lasten en de reserves en fondsen. Concreet komt het er bij een stelselwijziging op neer dat dit retrospectief dient te worden verwerkt in het beginvermogen, met aanpassing van de vergelijkende cijfers.

Advies
Wij adviseren u om tijdig de jaarrekening en bestuursverslag, inclusief vergelijkende cijfers, te herschrijven naar de nieuwe Richtlijnen.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top