← terug naar nieuwsoverzicht

ANBI mag niet oppotten!

Recent verloor een stichting met terugwerkende kracht haar ANBI-status omdat onder andere niet duidelijk was waarom een reserve van bijna € 40.000 werd aangehouden. Tal van ANBI’s houden reserves aan. Wat mag wel en wat mag niet?

Anti-oppoteis
Sinds 2012 is in de wetgeving de zogenaamde anti-oppoteis opgenomen (ook wel “bestedingscriterium genoemd): een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

Open norm
Er is geen vaste norm om te bepalen of aan de anti-oppoteis voldaan is. Ook is er geen wettelijke termijn waarbinnen de ANBI ontvangen donaties moet besteden. De achtergrond van de eis is te waarborgen dat een ANBI ontvangen donaties besteedt overeenkomstig haar algemeen nuttige doelstelling en niet onnodig oppot. Per ANBI kan de invulling van deze eis verschillen. In de praktijk blijkt de belastingdienst zowel bij toetsing van nieuwe ANBI-aanvragen als bij bestaande ANBI’s steeds strenger te kijken naar de (verwachte) bestedingen.

Toegestaan vermogen

In de wetgeving en toelichtingen daarop zijn enkele voorbeelden genoemd van vermogen dat aangehouden mag worden:
– vermogen uit een schenking of erfenis waarbij als voorwaarde bepaald is dat dit vermogen in stand gehouden moet worden;
– vermogen dat volgens statutaire bepalingen in stand gehouden moet worden (bijvoorbeeld een gebouw of een natuurgebied);
– activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogen, voor zover de ANBI die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van de doelstelling (bijvoorbeeld een bedrijfspand voor opslag van hulpgoederen);
– een “continuïteitsreserve” voor exploitatiekosten als personeelskosten, huisvestingskosten en administratiekosten.

Onderbouwing en vastlegging belangrijk!
In de wetgeving staat de verplichting: “De algemeen nut beogende instelling vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen”. Voor de hand ligt vermelding in het verplichte actuele beleidsplan en/of in de financiële stukken van de ANBI. Die stukken moeten ook op de website van de ANBI gepubliceerd zijn.

drs. Wim de Kok

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details
Top